Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Stavebno-obchodná spoločnosť BauenMont s.r.o., so sídlom na S.Chalupku 1427/8, 911 01 Trenčín, IČO: 51043564,  Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.35144/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetovú stránku  www.dokonalebyvanie.sk.

1.2. Internetová stránka www.dokonalebyvanie.sk (ďalej len „Stránka“) je internetový obchod zameraný na predaj Projektovej dokumentácie a Vizualizácií interiérov a exteriérov Zákazníkom. Predajom Projektov a Vizualizácií sa myslí aj udelenie súhlasu na ich použitie ako podklad najmä na stavebné povolenie a iné účely, na ktoré je takýto Projekt určený.

1.3. Projektom sa rozumie projektová dokumentácia, ktorá je bližšie špecifikovaná na Stránke Prevádzkovateľa a je použiteľná ako súčasť dokumentácie pri žiadosti o stavebné povolenie (ďalej len ako „Projekt“). Vizualizáciou sa rozumie architektonický návrh graficky vyobrazený v digitálnej forme (ďalej len ako „Vizualizácia“). Každý Projekt / Vizualizácia je autorským dielom, za ktoré v plnej miere zodpovedá Projektant (autor).

1.4. Autor, resp. tvorca Projektu / Vizualizácie (ďalej len ako „Projektant“) je osoba odlišná od Prevádzkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ vlastným menom ale na účet Projektanta predáva Projekty / Vizualizácie na základe tzv. komisionárskej zmluvy podľa ust. § 577 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.5. Používateľom Stránky je umožnené voľne a bezplatne prezerať obsah Stránky, pokiaľ niektoré časti Stránky nie sú vyhradené Zákazníkom. Zákazníkom je buď registrovaný používateľ, alebo Používateľ, ktorý jednorázovo poskytne potrebné údaje na účely kúpy (ďalej len ako „Zákazník“); pričom len Zákazníkom je umožnené nakupovať cez Stránku, prípadne využívať iné služby poskytované na Stránke a to v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Ak Zákazník kúpi akýkoľvek Projekt / Vizualizáciu cez Stránku, tak sa považuje za kupujúceho a Prevádzkovateľ za predávajúceho. Nákup na Stránke môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.

1.7. Prehliadaním alebo používaním Stránky každý Používateľ potvrdzujete, že akceptujete tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria záväznú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, resp. Zákazníkom (ďalej len ako „VOP“). Tieto VOP sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

Článok II.

Používanie Stránky, registrácia, práva a povinnosti Používateľa

2.1. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými pred začatím používania Stránky.

2.2. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie Stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu Stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Obsah Stránky, ako aj systém, na ktorom je Stránka postavená, sú chránené autorským zákonom.

2.3. Niektoré časti Stránky sú vyhradené len pre registrovaných Zákazníkov. Registrácia je dobrovoľná a bezplatná. Registrácia je neprenosná a neprevoditeľná.

2.4. Na registráciu fyzickej osoby je potrebné zadať tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska (prípadne aj adresa na doručovanie) a IČO (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa). Na registráciu právnickej osoby je potrebné zadať tieto údaje: názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, prípadne aj adresa na doručovanie. Na registráciu sa ďalej vyžaduje aj e-mailový a telefonický kontakt. Heslo zadané pri registrácií je Používateľ povinný vo vlastnom záujme primerane chrániť. Používateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácií a pri objednávkach pravdivé, úplné a presné údaje a písomne (e-mailom) oznámiť Prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých údajov.

2.5. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie písomným (e-mailom) oznámením Prevádzkovateľovi, ktorý zruší registráciu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

2.6. Prevádzkovateľ má právo ponechať si na neobmedzenú dobu používateľský obsah na Stránke, ktorý bude verejne prístupný (napr. hodnotenia, komentáre, diskusie a pod.). Používateľ dáva Prevádzkovateľovi neobmedzený a neodvolateľný súhlas na použite takéhoto používateľského obsahu, bez akéhokoľvek nároku na odmenu – a to aj po zrušení registrácie. Prevádzkovateľ môže takýto užívateľský obsah voľne šíriť a upravovať.

2.7. Odoslaním hodnotenia Používateľ vyhlasuje, že hodnotenie je založené na jeho skutočných skúsenostiach. Používateľ súhlasí s tým, že odoslaním hodnotenia, alebo príspevku sa zaručuje, že je jediný autor a tvorca tohto obsahu. Používateľ súhlasí, že ním vložený používateľský obsah sa môže použiť na inom obdobnom portáli Prevádzkovateľa, alebo na portáli tretej osoby, ktorej dá Prevádzkovateľ súhlas.

2.8. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ ma právo odmietnuť, alebo odstrániť čokoľvek poslané Používateľmi z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nekoná nespravodlivo ani diskriminačne tým, že odmietne zobraziť alebo odstráni akýkoľvek nevhodný používateľský obsah.

2.9. Používateľ sa zaväzuje, že nebude posielať používateľský obsah a hodnotenia, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich prvkov:

 1. Príspevky sú urážlivé, škodlivé a / alebo hanlivé slová, vrátane: nadávok, obscénnosti. vulgarizmov, sexuálnych narážok a nenávistné prejavy ako je rasizmus a diskriminácia.
 2. Nabádanie k protizákonnej činnosti, alebo porušovaniu zákona.
 3. Obsah, ktorý porušuje práva akejkoľvek osoby alebo subjektu.
 4. Obsah, ktorý propaguje vojnu alebo opisuje kruté a neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
 5. Obsah, ktorý propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčuje následky užívania uvedených látok.
 6. Obsah, ktorý propaguje zbrane a strelivo.
 7. Nedovoleným spôsobom poskytuje reklamu osobe, akýmkoľvek jej výrobkom alebo službám.
 8. Osobné informácie, alebo správy, vrátane mien, poštových adries, URL adries, emailových adries, telefónnych čísel, ktoré nie sú verejne dostupné.
 9. Obsah, ktorý porušuje dobré mravy, alebo povesť Prevádzkovateľa alebo ním prevádzkovaných internetových portálov.
 10. Obsah, ktorý nie je po slovensky.
 11. Obsah porušujúci autorské, či iné práva tretích osôb.
 12. Obsah, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy a iné programy, ktorých cieľom je poškodiť, narušiť alebo neoprávnene zachytiť akékoľvek dáta a osobné údaje.
 13. Obsah, ktorý obchádza vyššie uvedené pravidlá.

2.10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za používateľský obsah, ktorý na Stránke uverejní Používateľ. Za takéto príspevky v plnej miere zodpovedá sám Používateľ, Používateľ zodpovedá taktiež za prípadnú škodu, ktorú spôsobí pridaním svojo používateľského obsahu.

2.11. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných Používateľov, Zákazníkov, Projektantov, Prevádzkovateľa.

2.12. Ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda kvôli Používateľovi v súvislosti s používaním Stránky z dôvodu, že Používateľ nedodržal tieto všeobecné obchodné podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je Používateľ povinný nahradiť túto škodu Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.

2.13. Používateľským obsahom sa rozumejú najmä príspevky, fotografie, hodnotenia, komentáre, diskusie, rady a iné informácie uverejnené Používateľom na Stránke.

2.14. Používateľ súhlasí s tým, že na Stránke môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje, používateľský obsah iných Používateľov (takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je kontrolovaný Prevádzkovateľom a preto nie je zaň zodpovedný). Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie zo strany Prevádzkovateľa.

2.15. Používanie akéhokoľvek obsahu Stránky je povolené len na osobné účely, resp. na účel, ktorý je na stránke uvedený. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa výslovne zakázaná.

 

 

 

Článok III.

Kúpa Projektu / Vizualizácie

3.1. Prevádzkovateľ na Stránke ponúka na predaj Projekty / Vizualizácie v rámci svojej obchodnej činnosti.

3.2. Zákazník, ktorý sa rozhodne kúpiť ponúkaný Projekt / Vizualizáciu, vyplní objednávku cez Stránku.

3.3. Objednávka vyplnená cez Stránku priamo usmerňuje Zákazníka na vyplnenie požadovaných údajov.

3.4. Po riadnom odoslaní objednávky obdrží Zákazník spätný e-mail o potvrdení objednávky od Prevádzkovateľa, alebo e-mail s usmernením na korektné vyplnenie objednávky, resp. doplnenie údajov. Potvrdenie objednávky bude obsahovať konečnú cenu vrátane všetkých prípadných poplatkov (napr. náklady na odoslanie a prepravu); objednávka Zákazníka sa tým stane záväznou.

3.5. Potvrdením objednávky vznikne kúpna zmluva, ktorá sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, ďalej zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (tento zákon sa nepoužije, ak je kupujúcim podnikateľ, alebo právnická osoba) a v konečnom dôsledku primerane aj podľa Občianskeho zákonníka.

3.6. Po potvrdení objednávky je Zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na Stránke v čase objednania. (vrátane nákladov na odoslanie a prepravu) a Prevádzkovateľ je povinný dodať objednaný Projekt / Vizualizáciu.

3.7. Zákazník ako kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu vrátane ďalších nákladov nasledujúcimi spôsobmi.

 1. V prípade bankového prevodu, resp. vložením peňazí na účet, je Zákazník povinný uhradiť príslušnú sumu na účet a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky. Suma sa považuje za uhradenú, dňom pripísania tejto sumy na účet uvedený v potvrdení objednávky.

3.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien Projektov / Vizualizácií. Prevádzkovateľ však garantuje dodanie Projektu / Vizualizácie za cenu, ktorá bola uvedená na Stránke v čase odoslania objednávky.

 Článok IV.

Dodanie Projektu a jeho použitie, autorsko-právna ochrana

4.1. Zákazník si v objednávke vyberie formu, akou mu má byť objednaný Projekt dodaný. Vizualizácie budú zasielané na kontaktný e-mail zákazníka uvedený pri registrácii.

4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať objednaný Projekt najneskôr do 60 dní do dňa úhrady sumy podľa bodu 3.7., písm. a). Ak je pri konkrétnej ponuke uvedená dlhšia časová lehota na dodanie, Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať objednaný Projekt v tejto dlhšej časovej lehote.

4.3. Zákazník berie na vedomie, že čas prepravy môže byť v niektorých prípadoch dlhší, a že Prevádzkovateľ je viazaný len lehotou na odoslanie. V každom prípade Prevádzkovateľ bude informovať Zákazníka o stave jeho objednávky. Projekt odoslaný poštou, alebo kuriérom sa spravuje poriadkom poštovej / kuriérskej spoločnosti.

4.4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že obsah Projektu odoslaný Zákazníkovi zodpovedá obsahu objednaného Projektu v deň objednávky. Za presnosť a úplnosť Projektu však zodpovedá Projektant. Projekt je autorským dielom Projektanta, prevádzkovateľ len zabezpečuje jeho predaj, resp. udelenie súhlasu na použitie.

4.5. Vlastnícke právo k objednanému Projektu neprechádza na Zákazníka a Zákazník z neho nemôže odvádzať ani žiadne svoje autorské práva, ďalej ho používať, či napodobňovať. Zákazníkovi je však momentom prevzatia Projektu udelený súhlas na jeho použitie k účelu, na ktorý je Projekt určený (vrátane jeho predloženia príslušným orgánom verejnej moci). Zákazník nesmie použiť Projekt opakovane, ak si ho znova nezakúpi, a to ani v prípade, ak by odstúpil od zmluvy.

4.6. Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť (e-mailom) až do momentu odoslania Projektu / Vizualizácie. Zákazník  nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keďže Projekt / Vizualizácia sa spracováva podľa osobitných požiadaviek Zákazníka bezodkladne po potvrdení objednávky (bod 3.5.), t.j. ešte pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní na odstúpenie od zmluvy podľa §12 zákona č. 108/2000 Z.z., s čím Zákazník výslovne súhlasí.

4.7. Zákazník sa zaväzuje použiť Projekt / Vizualizáciu so všetkými údajmi a špecifikáciami uvedenými v Projekte / Vizualizácii. Zákazník nie je oprávnený Projekt / Vizualizáciu meniť bez súhlasu Projektanta. Prípadné zmeny Projektu / Vizualizácie rieši zákazník priamo s Projektantom v súčinnosti s Prevádzkovateľom.

4.8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má od Projektanta právo udeľovať súhlas Zákazníkom na použitie Projektov / Vizualizácií. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Projektant, resp. Prevádzkovateľ môžu takýto Projekt / Vizualizáciu predávať a udeľovať súhlas na ich použitie aj tretím osobám.

4.9. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela (Projektu/ Vizualizácie), môže vykonávať na stavbe bez súhlasu Projektanta len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

4.10. Projektant má právo kedykoľvek počas realizácie Projektu / Vizualizácie, prípadne počas následných zmien vykonávať autorský dozor nad zhotovením stavby.

 

Článok V.

Záruky a zodpovednosť

5.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky Projekty / Vizualizácie pochádzajú iba od odborne spôsobilých Projektantov, ktorý Projekt / Vizualizáciu spracovali podľa aktuálnych noriem platných v čase objednávky. Prevádzkovateľ ani Projektant žiadnym spôsobom nezodpovedajú za to, ak sa v čase od objednania Projektu do jeho realizácie vyskytnú zmeny platných noriem (nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, či Projektanta), či by vyžadovalo zmenu Projektu / Vizualizácie.

5.2. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek vadu Projektu / Vizualizácie. Reklamáciu musí Zákazník uplatniť u Prevádzkovateľa písomne na adresu uvedenú v bode 1.1. Spolu s reklamáciou je Zákazník povinný predložiť kópiu potvrdenia objednávky a prípadne aj Projekt / Vizualizáciu, ak to bude potrebné.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní. V prípade nevyhnutnosti predĺžiť túto lehotu je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka.

5.4. Prevádzkovateľ ani Projektant nepreberá žiadnu záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak bol Projekt / Vizualizácia použitý nevhodným spôsobom, alebo príslušný stavebný úrad nepovolil realizáciu Projektu na danom území z dôvodu miestnych noriem, regulatív alebo územného plánu obce.

5.5. Prevádzkovateľ takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní Stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku Stránky, nefunkčnosti Stránky. Nezodpovedá ani za stratu hesla Zákazníkmi.

5.6. Systém môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje Stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže Prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

5.7. Hodnotenia Používateľov nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek hodnotenia, alebo za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia Stránky alebo obsahu uverejnenom na nej, najmä nepreberá záruku za odporúčania, rady a návody uverejnené Používateľmi.

5.8. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré Prevádzkovateľ nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Prevádzkovateľ nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na Stránke.

5.9. Zákazník zodpovedá za škodu a ušlý zisk pri porušení povinností podľa bodu 4.5. týchto VOP.

 

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby – Zákazníka za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z dodania Projektu. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného Projektu / Vizualizácie. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok a Projektantovi).

6.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu podľa bodu 2.4.

6.3. V prípade, ak Zákazník pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií, bude mu ich Prevádzkovateľ zasielať na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii alebo objednaní tovaru. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa e-mailom.

6.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje, ktoré budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, aby neprišlo k ich úniku ani inému zneužitiu.

6.5. Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva Zákazník všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Prevádzkovateľ s takýmito platobnými údajmi neprichádza do styku, okrem informácie o úspešnosti transakcie.

6.6. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

6.7. Používateľ uvedený súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Prevádzkovateľom v rozpore s udeleným súhlasom. Používateľ ma ďalej právo sa kedykoľvek informovať a žiadať vysvetlenia od Prevádzkovateľa o stave spracovania a uchovania svojich osobných údajov v zmysle príslušného zákona.

6.8. Prevádzkovateľ využíva zabezpečené servery, aby chránil registračné údaje Zákazníkov.

6.9. Používatelia nesmú oznámiť svoje registračné údaje tretím osobám. V prípade zneužitia registračných údajov pri platbe, musí to Používateľ bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi (napr.: e-mailom, telefonicky, poštou, a pod.).

 

 

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Všetky Projekty/ Vizualizácie, materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu Stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na Stránke môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

7.2. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, či upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.

7.3. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.dokonalebyvanie.sk. a nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2018.