07.DIEL: Výber projektu z katalógu

Výhodou typového projektu je, že ihneď poznáte rozmery a členenie stavby. Je ľahko dostupný a jeho cena je v porovnaní s individuálnym projektom nižšia. Informácie o vybranom projekte máte ihneď k dispozícii v katalógoch projektov rodinných domov – či už v printovej, alebo v elektronickej podobe. Na druhej strane však typový projekt nemusí zohľadniť všetky vaše požiadavky a v prípade doprojektovania väčších zmien sa nielen zvyšuje jeho cena, ale predlžuje sa aj čas dodania projektu.
Pri výbere treba myslieť na to, že katalógový projekt je do určitej miery nekompletný – nezahŕňa totiž situáciu osadenia stavby na pozemku a projektovú dokumentáciu prípojok na inžinierske siete. Tie sa riešia individuálne pri konkrétnej stavebnej parcele, preto ich musí doprojektovať iný projektant. Celková suma sa tak môže približovať k cene projektovej dokumentácie na mieru.

Dôležitý je pozemok

Domy z katalógov sú zvyčajne navrhované na umiestnenie na rovine, preto je na ich výstavbu najlepší rovinatý pozemok. Čím menej je svahovitý, tým menšie sú náklady na jeho úpravu a menšie investície do stavby či prispôsobenia projektu. Dôležité je poznať aj orientáciu pozemku vzhľadom na svetové strany – typové projekty majú zvyčajne len niekoľko variantov orientácie svojho vstupu. Tento údaj je pritom veľmi dôležitý nielen z hľadiska výhľadu na okolie, ale aj z hľadiska tienenia okolitými stavbami, teda tepelnotechnickej a svetelnej pohody. Skôr ako si katalógový projekt objednáte, zistite si, aké sú požiadavky príslušného stavebného úradu na stavbu rodinného domu.

KAŽDÉ PARÉ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OBSAHUJE PROFESIE:

 

STAVEBNÁ ČASŤ

sprievodná a technická správa, požiarná bezpečnosť – technická správa, výkresy v mierke 1:50 a to: pôdorysy všetkých podlaží, pôdorysy základov, pôdorys krovu a strechy, rezy, pohľady, výkaz stavených otvorov (okná, dvere, garáž. brána)

STATIKA

technická správa, výkresy tvaru vencov, prekladov, schodiska, výkaz výstuže, výkresy výstuže stropu, vencov, prekladov a schodiska.

VYKUROVANIE

technická správa, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schéma zapojenia zdroja vykurovania, výpočet tepelných strát miestností.

ZDRAVOTECHNIKA

technická správa, výkresy vnútorných rozvodov vody, kanalizácie a výkresy plynu. Schéma vodovodu a kanalizácie, axonometria plynu. V prípade, že dom nie je možné zapojiť na verejnú kanalizáciu, môžete doobjednať projekt žumpy alebo domovej čističky odpadových vôd.

ELEKTROINŠTALÁCIA

technická správa, rozvody zásuviek a svetelnej elektroinštalácie, schéma rozvádzača, uzemnenie a bleskozvod, návrh elektronického zabezpečovacieho systému.

VZDUCHOTECHNIKA

projekt obsahuje lokálne vetracie jednotky so spätnou rekuperáciou (tepla v zime a chladu v lete) a filtráciou vonkajšieho vzduchu. Zariadenie zaistí požadovanú mikroklímu a intenzitu vetrania priestorov v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR,  požiadaviek bezpečnosti a požiarnych noriem.

ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY

Normou požadovaný výpočet skutočne spotrebovanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie danej konrétnej budovy podľa konkrétneho riešenia TZB danej stavby v zmysle záväzných ustanovení noriem, hygienických predpisov a nariadení vlády SR.

 

POŽIARNA OCHRANA

členenie stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, zabezpečenie evakuácie osôb, určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah.

ČO KATALÓGOVÝ PROJEKT NEOBSAHUJE

Stavebné pozemky a prístupy k nim sú rozmanité a taktiež špecifické sú aj technické možnosti pripojení na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, kanalizácia). Projektová dokumentácia katalógového rodinného domu preto neobsahuje osadenie domu do konkrétnych podmienok Vašej parcely a autentické pripojenia k sieťam. Tieto projekty je ale možné doobjednať a dodať ich spolu s typovým projektom. Zoznam potrebných dokladov Vám vypracujeme podľa individuálnych podmienok Vášho pozemku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *