Úloha a význam stavebného denníka

Viete že aj vaša stavba musí mať stavebný denník a že je ho stavebník povinný uschovávať 10 rokov? Povieme vám, kto ho vedie a čo všetko musí obsahovať.

Čo je stavebný denník?

Stavebný denník je dôležitý dokument, ktorý je jednou zo súčastí stavebnej dokumentácie, ktorá sa nachádza v dokumentácii uloženej priamo na stavenisku. Do neho sa zaznamenávajú všetky udalosti, ktoré sa na stavenisku stali.

 

Obsah stavebného denníka:

– údaje o stavebných prácach
– údaje o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, autorského dozoru, dozoru projektanta
– údaje o ďalších činnostiach, ktoré ovplyvňujú stavebné práce a celý priebeh výstavby
Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo sám stavebník už od prvého dňa prípravných prác a denník sa uzatvára so skončením stavebných prác. Vedenie denníka sa teda končí dňom, keď sa odstránia všetky stavebné závady a nedorobky, vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia.
Do stavebného denníku sa zaznamenávajú informácie ako: dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a tiež realizované opatrenia.

Záznamy môžu okrem stavbyvedúceho viesť aj ďalšie osoby:
– osoba, ktorá je oprávnená vykonávať štátny dohľad
– geodet a kartograf stavby
-stavebník alebo jeho zástupca, a tiež vlastník stavby, ak nie je stavebníkom
– projektanti
– zhotoviteľ čiže dodávateľ stavby
– osoba vykonávajúce stavebný dozor
– osoba vykonávajúca štátny dozor
Stavebný denník je stavebník povinný uchovávať 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *