Obsah projektu na vydanie stavebného povolenia

Čo musí obsahovať projekt na vybavenie stavebného povolenia? Projekt sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie v troch vyhotoveniach a musí obsahovať tak výkresovú ako aj textovú časť.

Čo je účelom projektu na vydanie stavebného povolenia?

Úlohou projektu na vydanie stavebného povolenia je poskytnúť podklady pre stavebný úrad, ktorého úlohou je posúdiť navrhovanú stavbu v zmysle územného rozhodnutia. Projekt preto musí podať jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú informáciu o charaktere stavby. Okrem iného rieši projekt aj odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.

V čiastkových zložkách projektu sú zdokumentované riešenia jednotlivých častí stavby: architektúra, statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie a tiež požiarna bezpečnosť.
Jeho obsah je ustanovený vyhláškou Stavebného zákonu a jeho cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Obsah projektu na vydanie stavebného povolenia :

– sprievodná správa
– súhrnná technická správa
– celková situácia stavby (zastavovací plán)
– stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov v mierke 1:100
– projekt organizácie stavby

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *