Efektívne využitie striech podzemných garáží

Podľa prieskumu Zväzu pre ozelenenie stavieb – FBB, sa v Nemecku ročne ozelenenia strechy s rozlohou približne šesť až osem miliónov metrov štvorcových. Z toho má 85 percent formu extenzívnej a 15 percent intenzívnej strešnej záhrady. Dodnes však nie je známy podiel používaných, teda zazelenených a pojazdných plôch striech podzemných garáží. Pri raste stavebného trhu a nedostatku plôch, najmä v centrách miest, je nutné, aby sa mestskí architekti čoraz viac zaoberali využitím týchto plôch.

 

Optigreen 01

 

Podzemné garáže pojazdné pre osobnú aj nákladnú dopravu
Strechy podzemných garáží sú často nielen pochôdzne, ale jazdia po nich aj osobné a nákladné autá. Skladby pochôdznych a pojazdných striech sú prakticky totožné, líšia sa len hrúbkou jednotlivých vrstiev a konečnou povrchovou úpravou. Pri „teplých a studených“ strechách sa na hydroizoláciu kladú dve klzné HDPE fólie hrubé 0,2 a 1 mm. Tie zabraňujú prenosu brzdných a šmykových síl na hydroizoláciu. Pri obrátených strechách je nutné položiť tieto fólie pod tepelnú izoláciu, ktorá musí byť následne prekrytá nenasiakavou filtračnou textíliou. Na ňu sa potom položí difúzne otvorená drenážna nopová fólia (napr. Optigrün FKD 25 Plus), aby sa zamedzilo tvorbe „stojacej vody“ na tepelnej izolácii obrátenej strechy.
Vlastná skladba „teplých a studených“ striech je rovnaká. Tvorí ju tlakuodolná drenážna nopová fólia (napr. FKD 10 alebo FKD 12) s výškou 10 a 12 mm s nakašírovanou filtračnou textíliou s pevnosťou v tlaku 400kN/m2 (pre osobné autá), resp. 1350kN/m2 (pre nákladné autá). Nasleduje nosná vrstva štrku so zrnitosťou 0/22 mm, hrubá 7 – 30 cm v závislosti od sklonu. Ako lôžko slúži 3 ‒ 5 cm hrubá vrstva drte 0/4. Do nej sa ukladá dlažba hrubá 6 – 12 cm.

 

Optigreen 02

 

Postup ozelenenia podzemných garáží
Strechy podzemných garáží sa spravidla ozeleňujú intenzívnym typom s výškou vegetačného súvrstvia až 100 cm. Aby sa pri týchto hrúbkach zamedzilo nevítaným anaeróbnym rozkladným procesom, je nutné používať vrstvy s organickým substrátom do hrúbky maximálne 35 cm. Kríky a stromy potrebujú hrubšiu vrstvu substrátu. V týchto prípadoch sa používa ďalšia, minerálna vrstva (napr. spodný substrát Optigrün typ U). Skladba strechy vyzerá potom nasledovne:

 • Ochranná a separačná fólia
 • Drenážna vrstva hrubá 6 cm (nopová fólia FKD 60 vyplnená násypom Perl/akumulácia vody cca 17l/m2)
 • Filtračná fólia typ 105
 • Približne 30 – 65 cm spodného substrátu (typ U)
 • 30 cm intenzívneho (typ I) alebo trávnikového substrátu (typ R)

Medzi drenážnu vrstvu s filtračnou fóliou a vrchný intenzívny substrát sa zabuduje spodný substrát s variabilnou hrúbkou, tak, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka súvrstvia. Kompletné vegetačné súvrstvie potom umožňuje dobré zakorenenie kríkov a stromov.

 

Optigreen 03

 

Ozelenenie zásahových ciest pre požiarnu techniku
Na konštrukčnú skladbu zásahových ciest požiarnej techniky sú kladené zvláštne požiadavky, najmä v prípade, že majú byť ozelenené. Skladba musí umožniť zaťaženie hasičskou technikou a pritom zabezpečiť podmienky na rast pre trávnik.
Osvedčená systémová skladba je nasledovná:
Na hydroizoláciu sú položené opäť dve HDPE fólie 0,2 a 1 mm, slúžiace ako klzná vrstva. Na nich je umiestnená tlakuodolná drenážna nopová fólia (napr. FKD 60), ktorá má v tomto prípade drenážnu aj vodoakumulačnú funkciu ‒ tu je možné využiť nulový sklon podkladovej konštrukcie. Drenážna nopová fólia FKD 60 je potom zasypaná štrkom (typ SRT, zrnitosť 2 – 22 mm) do výšky 8 – 15 cm. Táto výplň umožňuje nielen pevné spojenie drenáže a násypu, ale pri zaťažení zabraňuje pohybu nosnej vrstvy do strán. Ďalej nasleduje filtračná fólia, 12 – 20 cm špeciálneho substrátu (typ SR) a na povrch sa ukladajú zatrávňovacie tvárnice, ktoré zabezpečujú rozloženie bodového zaťaženia od kolies požiarnej techniky. Tieto tvárnice sa vyplňajú substrátom (typ RG) a osievajú trávnym semenom.

 

Prechod zo zelenej do pojazdnej plochy
Pri prechode z pojazdnej na zelenú plochu je potrebné venovať pozornosť čistému oddeleniu rôznych skladieb súvrstvia a priebežnej funkčnej drenáži. Oddelenie môže byť napríklad obrubníkom v maltovom lôžku na drenážnej nopovej fólii, aby bol aj v tomto mieste zaručený odvod vody. Nopová fólia FKD 10 (FKD 12) drenážnej vrstvy pojazdnej plochy sa potom zasunie cca 50cm pod nopovú fóliu FKD 60 ozelenenej plochy ‒ tak je zaručený dokonalý odvod vody.

 

Stavebné predpoklady

Pri výstavbe podzemných garáží s pochôdznymi či ozelenenými strechami je nutné zohľadniť niekoľko faktov:

 • takéto strechy sú výraznejšie zaťažené – prevádzkové plochy od 2,5 kN/m2, pochôdzne trávniky 3 kN/m2, kríky a stromy od 13 kN/m2
 • nutnosť využitia tlakovo stálej tepelnej izolácie
 • nevyhnutná je aj kvalitná hydroizolácia, odolná voči prerastaniu korienkov podľa smernice FLL, prípadne DIN EN 13948
 • je nutné dodržať minimálny sklon, ktorý je pri pochôdznych a pojazdných plochách 2 ‒ 2,5 percent, akumulácia vody pod pochôdznymi a pojazdnými plochami je nežiaduca
 • treba používať vhodné separačné fólie, podľa potreby až geotextílie 900g/m2, resp. kvalitné nopové fólie

Optigreen 05

 

Viac informácií o technických parametroch zelených striech vám poskytnú nasledujúce normy a smernice:

 • DIN 18195
 • Pokyny pre projektovanie a realizáciu pojazdných plôch na stavebných konštrukciách
 • Smernica pre ozeleňovanie striech (FLL)
 • Projektové podklady Optigrün

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *