09.DIEL: Vybavujeme stavebné povolenie

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného formulára spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi. Základné informácie dostaneme na úrade, no je dobré vedieť, čo nám môže skomplikovať alebo predĺžiť stavebné konanie.

Môžeme si ho vybaviť vo vlastnej réžii. Treba však vedieť, ako ho správne vyplniť, aby sme zbytočne nepredlžovali stavebné konanie.

Kde sa vybavuje

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby.

 

Na čo si dať pozor pri vyplnení žiadosti 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí byť vyplnená správne, inak sa celý proces zastaví.

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka.
V prípade manželov je potrebné napísať mená oboch, ak ich majetok je v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Druh, účel a miesto stavby – novostavba
Nezabudnite uviesť počet nadzemných podlaží a katastrálne územie, na ktorom sa stavba realizuje.

Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
Predĺženie termínu dokončenia stavby bez vážneho dôvodu môže znamenať pokutu do výšky 830 €.

Parcelné čísla pozemkov, na ktorých sa stavba uskutočňuje, a spôsob doterajšieho využitia
Uvedú sa parcelné čísla pozemkov, na ktorých má byť stavba uskutočnená s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností, druh (kultúra) pozemku, ktorý sa má zastavať, a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ak sa majú použiť ako stavenisko.

Meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta

Spôsob uskutočňovania stavby
Uvádza sa, či staviame svojpomocne, alebo stavebnou firmou – zhotovovateľom.

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení
Pri novostavbe sa uvádza: novostavba rodinného domu, počet podlaží (aj obytné podkrovie), aké je situovanie okien z obytných miestností na vedľajšie pozemky, počet obytných miestností, napojenie na inžinierske siete.

Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.
Ide najmä o majiteľov susedných pozemkov, ich mená možno zistiť aj na webovej stránke katastra SR podľa čísla parciel.

Prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.
Príloh je pomerne veľa, napríklad list vlastníctva, územné rozhodnutie, projektová dokumentácia, certifikát o spôsobilosti projektanta, vyjadrenie dotknutých inštitúcií a štátnych orgánov, súhlas susedov, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a iné.

Ak si netrúfate, prenechajte to iným

Stavebné povolenie si môžeme vybaviť sami alebo oslovíme oprávnenú osobu, ktorá na základe zmluvy vybaví všetky náležitosti súvisiace so stavebným povolením. Treba však rátať s cenou za službu približne 300 eur.

Prílohy nutné k stavebnému povoleniu

List vlastníctva

K žiadosti o povolenie predkladáme list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy (každý doklad za 8-eurový kolok). List vlastníctva z internetu nie je použiteľný na právne úkony. V prípade nevysporiadaných majetkových pomerov (napríklad v dedičskom či rozvodovom konaní) stavebný úrad zastaví stavebné konanie.

Územné rozhodnutie

Potvrdenie, že v danej lokalite môžeme začať stavať rodinný dom, nám vydá obec alebo stavebný úrad.
Ak je to možné, je výhodné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním, čo nám ušetrí čas aj správne poplatky.

Projektová dokumentácia

Projektovú dokumentáciu prikladáme k žiadosti v troch vyhotoveniach. Musí byť vyhotovená osobou spôsobilou v oblasti projektovania, v súlade s požiadavkami stavebného úradu. V niektorých prípadoch povoľuje zákon vypracovanie dokumentácie osobou s príslušným vzdelaním. K žiadosti sa prikladá aj kópia certifikátu o spôsobilosti projektanta.
Okrem projektu musíme predložiť aj koordinačnú situáciu osadenia stavby, ktorá nemusí byť súčasťou projektu, v tom prípade si musíme za ňu priplatiť.

Súhlas susedov

Susedia sú tiež účastníkmi stavebného konania. Ich súhlas potrebujeme, ak chceme stavať inak, ako je zvyčajné podľa stavebného zákona, napr. na hranici pozemku, alebo ak vzájomná vzdialenosť okien od okien obytných miestností suseda je menej ako 7 m. Aj vtedy, ak počas výstavby potrebujeme prístup z ich pozemku. Vopred dohodnuté podmienky nás ochránia pred predlžovaním konania a riešením dodatočných pripomienok.

Vyjadrenia inštitúcií a štátnych orgánov

Správcovia inžinierskych sietí (vodárenský a plynárenský podnik, energetické závody, telekomunikácie) musia dať súhlas s napojením stavby na ich prípojky, prípadne upozorniť na rozvody svojich sietí na stavebnom pozemku a dať návrh na ich zabezpečenie. K žiadosti o vyjadrenie predkladáme list vlastníctva, situáciu napojenia na príslušné prípojky a príslušnú časť zdravotechnickej dokumentácie. Ďalšou inštitúciou, od ktorej je potrebné vyjadrenie, je inšpektorát požiarnej ochrany, pozemkový úrad (súhlas s vyňatím, ak bol pozemok evidovaný ako poľnohospodárska pôda), dopravný inšpektorát (ak je potrebné upozornenie na vjazd a výjazd zo staveniska). Každá inštitúcia má 30-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k danej žiadosti. Preto je lepšie osobne si zabezpečiť súhlas ako čakať na vyjadrenie a predlžovať stavebné konanie. Niektoré inštitúcie môžu požadovať poplatok za vyjadrenie sa k výstavbe rodinného domu. Výška poplatku nie je pevne stanovená, v jednotlivých regiónoch môže byť rôzna.

ThinkstockPhotos-173298855

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad má na vyjadrenie sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia zákonnú lehotu 30 dní. Začne stavebné konanie a v prípade, že sa nepreukázali zásadné chyby v projekte alebo nesúhlas dotknutých osôb, vydá povolenie, v ktorom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby.

Platnosť stavebného povolenia

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej môže každá zo zúčastnených strán ešte spresniť detaily. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Nezabudnime, že povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia je takisto spoplatnená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *